ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਅਵਾਰਡਸ - ਫੋਸ਼ਨ ਲਿੰਗਜੀ ਪ੍ਰੋ ਆਡੀਓ ਕੰ., ਲਿ.

ਕੰਪਨੀ ਅਵਾਰਡ

ਮੈਡਲ (13)
ਮੈਡਲ (9)
ਮੈਡਲ (5)
ਮੈਡਲ (6)
ਮੈਡਲ (4)
ਮੈਡਲ (3)
ਮੈਡਲ (2)
KTS-930
KTS-850
ਮੈਡਲ (11)
ਮੈਡਲ (7)
ਮੈਡਲ (1)
ਮੈਡਲ (8)
ਮੈਡਲ (10)
ਮੈਡਲ (12)
LA功放
ਡੀਐਸਪੀ-8600